Europos Komisija, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas, susijusias su darbuotojų komandiravimu paslaugų teikimo sistemoje (Darbuotojų komandiravimo direktyva 96/71/EB ir Darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo direktyva  2014/67/ES), 2023 m. vasario 21 d. paskelbė Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, gerinant komandiruotų darbuotojų galimybes gauti reikalingą informaciją (kvietimo tema Nr.1).

Darbuotojų komandiravimo direktyva taikoma darbuotojams, kuriuos darbdaviai laikinai siunčia dirbti kitoje valstybėje narėje vienu iš šių trijų atvejų:

1)   tiesioginis paslaugų teikimas tarp dviejų įmonių pagal paslaugų teikimo sutartį;
2)  komandiravimas tai pačiai grupei priklausančios įstaigos ar įmonės kontekste („komandiravimas grupės viduje”);
3)  komandiravimas samdant darbuotoją per laikinojo įdarbinimo ar įdarbinimo agentūrą, įsteigtą kitoje valstybėje narėje.

Šio kvietimo tikslai:

  • skatinti tarpvalstybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą ir didinti valdžios institucijų, atsakingų už administracinio bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos įgyvendinimą, tarpusavio pasitikėjimą, taip pat skatinti taisyklių ir suinteresuotųjų šalių laikymosi ir vykdymo stebėseną, įskaitant vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo skatinimą ir dalijimąsi patirtimi bei įrodymais pagrįsta gerąja praktika šioje srityje;
  • didinti informacijos apie įdarbinimo sąlygas, kurių reikia laikytis, prieinamumą, skaidrumą ir kokybę , bei esamą praktiką valstybėse narėse, kad būtų galima stebėti ir užtikrinti Darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatų laikymąsi;
  • skatinti įrodymų pagrindimą, renkant ir vertinant pirminius duomenis bei atliekant konkrečių komandiravimo proceso ir komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų analizę, taip pat bendradarbiaujant įvairių sričių universitetams, mokslinių tyrimų centrams ir institutams bei suinteresuotosioms šalims, ypač socialiniams partneriams.

Siekiant šių tikslų ketinama finansuoti tarpvalstybinio bendradarbiavimo iniciatyvas, kuriomis bus plėtojama atitinkamų su komandiravimu susijusių suinteresuotųjų subjektų veikla, turinti didelį ir ilgalaikį poveikį darbuotojams, įmonėms ir administracijoms.

Finansuojamos veiklos:

1.    Bendradarbiavimas: naujų mainų, tarpusavio peržiūrų ir (arba) mokymo programų (pavyzdžiui, bendrų vizitų, bendrų patikrinimų, trumpų mokymo veiksmų) kūrimas arba esamų tobulinimas tarp kompetentingų valdžios institucijų pareigūnų ir (arba) tarp atitinkamų socialinių partnerių ir suinteresuotųjų šalių, stebint taikomų taisyklių, susijusių su komandiruotais darbuotojais, laikymąsi ir vykdymą ir (arba) administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, įskaitant Vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) naudojimą;

2.      Informacija: įvairių bendradarbiavimo ir (ar) konsultavimo formų ir formatų kūrimas ir tobulinimas siekiant surinkti ir skleisti kokybišką, draugišką vartotojui ir konkrečią darbuotojams ir (arba) įmonėms skirtą informaciją apie komandiruotiems darbuotojams taikomas darbo sąlygas, įskaitant komandiruotų darbuotojų skurdo darbe ir diskriminacijos dėl kilmės prevenciją, taip pat apie procedūras ir sąlygas, kurių turi laikytis įmonės įvairiose ES valstybėse narėse, ir kitą svarbią informaciją apie darbuotojų komandiravimą teikiant tarpvalstybines paslaugas;

3.      Įrodymai: bendrų mokslinių tyrimų projektų, susijusių su įvairiais darbuotojų komandiravimo aspektais tarptautinio paslaugų teikimo kontekste, rengimas ir rezultatų sklaida taikant tikslines viešinimo strategijas tiek mokslinėje srityje, tiek specializuotoje ir bendroje spaudoje.

Paraiškoje gali būti pasirinkta įgyvendinti tik viena veikla!

Tinkami pareiškėjai:

Juridiniai asmenys (viešosios ar privačios įstaigos), įsteigtos vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių:

–  ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas);
– ne ES valstybėse narėse: išvardytose EEE šalyse ir ESF+ asocijuotosiose šalyse arba šalyse, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties ir  sutartis įsigalios prieš pasirašant dotacijos sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas).

Pagrindiniai pareiškėjai, bendrieji pareiškėjai ir susiję subjektai turi priklausyti vienai iš šių kategorijų:

– valdžios institucijos;
– tarptautinės organizacijos (turinčios registruotas būstines tiek kvietimo reikalavimus atitinkančioje šalyje, tiek už jos ribų);
– ne pelno organizacijos (privačios arba viešosios);
– mokslinių tyrimų centrai ir (arba) institutai;
– aukštojo mokslo institucijos;
– pilietinės visuomenės organizacijos;
– Europos, nacionalinio ar regioninio lygmens socialinių partnerių organizacijos (taikant Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą) –  socialinių partnerių organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, taip pat atitinka reikalavimus, jei atitinka Finansinio reglamento sąlygas.

Paraišką gali teikti tik konsorciumas, sudarytas iš mažiausiai 3 pareiškėjų (pagrindinio pareiškėjo ir bendrųjų pareiškėjų; nesusijusių subjektų), įsteigtų ir registruotų ne mažiau kaip trijose skirtingose ES valstybėse narėse.

Projektų trukmė – 24 mėn.

Tikimasi, kad projektų biudžetai (didžiausia dotacijos suma) bus didesni nei 350 000 EUR vienam projektui, tačiau tai nedraudžia teikti ir (arba) atrinkti paraiškas, kuriose prašoma kitų sumų.
Bendras kvietimo ESF-2023-POW-UDW biudžetas – 5 mln. EUR

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. gegužės 3 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą Nuoroda į kvietimo dokumentą

freepik.com nuotrauka