Europos Komisija  2023 m. vasario 21 d. paskelbė Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas, skirtą kovai su nedeklaruojamu darbu (kvietimo tema Nr. 2).

Pagrindinis kvietimo teikti paraiškas temos Nr. 2 tikslas – papildyti ir prisidėti prie Europos platformos, skirtos kovai su nedeklaruojamu darbu. Šiuo kvietimu siekiama finansuoti veiksmus, kuriais skatinamos kontrolės institucijų (angl. enforcement authorities), ministerijų ir kitų susijusių subjektų bendros veiklos ir tarpvalstybiniai projektai, gerinami šių institucijų techniniai gebėjimai nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje, laikantis Platformos vizijos nedeklaruojamą darbą paversti deklaruojamu, taikant holistinį požiūrį, kai nacionalinės vyriausybės sujungia strategiją ir operacijas bei bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, siekdamos panaudoti visas tiesiogines ir netiesiogines politikos priemones.

Finansuojamos veiklos:

1.      Kontrolės institucijų darbuotojų jungtiniai mokymai: naujų mokymo programų kūrimas arba esamų mokymo programų tobulinimas; į bendrai aktualias temas ir iššūkius orientuojami mokymai (pvz. kaip spręsti fiktyvaus savarankiško darbo problemą), dalinimasis patirtimi, kaip problemas sprendžia skirtingos nacionalinės valdžios institucijos ir pan. Galimas tokio pobūdžio veiklos rezultatas galėtų būti geriausios vykdymo praktikos, kurią valstybės narės naudoja kovai su nedeklaruojamu darbu, vadovas.

2.      Bendri tikrinimai ir keitimasis kontrolės institucijų darbuotojais skatinant informacijos ir geriausios praktikos mainus. Finansuojami studijų vizitai į ES valstybių narių institucijas, pristatant jų tarpinstitucinio koordinavimo veiklą sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemas nacionaliniu lygiu.

3.      Techninės pagalbos teikimas ir (arba) parama kitoms ES ir (arba) EEE kontrolės institucijoms įgyvendinant priemones ir (arba) praktikas, nustatytas Europos platformoje, siekiant prisidėti prie gebėjimų stiprinimo, gerosios praktikos įgyvendinimo ir pan.

4.      Keitimosi informacija sistemos: tarpvalstybinių informacijos mainų sistemų plėtojimas, siekiant palengvinti kontrolės institucijų administracinį bendradarbiavimą. Šios sistemos turi suteikti pridėtinę vertę esamoms sistemoms,  pavyzdžiui, EESSI, komandiruojamų darbuotojų IMI (Vidaus rinkos informacinė sistema) moduliui ir t. t.

5.      Bendradarbiavimas keičiantis informacija tarp kontrolės institucijų ir dalyvaujant bendruose mokymuose: internetinių platformų kūrimas arba atnaujinimas siekiant sukaupti ir skleisti kokybišką, suprantamą ir konkrečią informaciją, siekiant kovoti su  nedeklaruojamu darbu bei fiktyviu savarankišku darbu ir siekiant palengvinti perėjimą nuo nedeklaruojamo prie oficialaus darbo.

6.      Jungtinės informuotumo didinimo kampanijos / konkretiems sektoriams skirtos kampanijos / regioninės tarpvalstybinės kampanijos, skirtos darbuotojams ir (arba) darbdaviams, siekiant pakeisti jų vertybes ir įsitikinimus, susijusius su nedeklaruojamo darbo toleravimu, informuojant apie galimas rizikas ir pan.

Tinkami pareiškėjai:

Juridiniai asmenys (viešosios ir privačios įstaigos), įsteigtos vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių:

–      ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas);
–      ne ES valstybėse narėse: išvardytose EEE šalyse ir ESF+ asocijuotosiose šalyse arba šalyse, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties ir sutartis įsigalios prieš pasirašant dotacijos sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas).

Pagrindiniai pareiškėjai, bendrieji pareiškėjai ir susiję subjektai turi būti įsteigti vienoje iš ES šalių narių arba EEE šalių. Bendrieji pareiškėjai taip pat gali būti įsteigti šalyse kandidatėse arba potencialiose šalyse kandidatėse.

Socialinių partnerių organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso pagal taikomą nacionalinę teisę, taip pat gali būti tinkamos, jei tenkina su tuo susijusias Finansinio reglamento sąlygas (Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktas).

Pagrindiniai pareiškėjai, bendrieji pareiškėjai ir susiję subjektai turi priklausyti vienai iš šių kategorijų:

– Valstybinės kontrolės institucijos, pavyzdžiui, darbo inspekcijos, socialinės apsaugos tarnybos inspekcijos, mokesčių inspekcijos, muitinės, migracijos įstaigos, ministerijos, atsakingos už kovą su nedeklaruojamu darbu, policija ir prokuratūra,

arba

– socialinių partnerių organizacijos. Socialinių partnerių organizacijos ES, nacionaliniu ar  regioniniu lygmeniu, kurios pagal įstatymus arba institucinius susitarimus turi teisę atlikti kontrolės funkcijas, gali būti pagrindiniu pareiškėju. Kitos socialinių partnerių organizacijos gali būti bendrais pareiškėjais.

– Ne pelno organizacijos (privačios arba viešosios).

Paraišką gali teikti vienas pareiškėjas arba konsorciumas, sudarytas iš mažiausiai 2 pareiškėjų (pagrindinio pareiškėjo ir bendrųjų pareiškėjų).

Projektų trukmė – 24 mėn.

Tikimasi, kad projektų biudžetai (didžiausia dotacijos suma) bus didesni nei 350 000 EUR vienam projektui, tačiau tai nedraudžia teikti ir (arba) atrinkti paraiškas, kuriose prašoma kitų sumų.

Bendras kvietimo ESF-2023-POW-UDW  biudžetas – 5 mln. Eur.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. gegužės 3 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą Nuoroda į kvietimo dokumentą

canva.com nuotrauka