Europos Komisija 2023 m. kovo 14 d. paskelbė Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama modernizuoti ir skaitmenizuoti socialinės apsaugos sistemas visoje Europoje, skatinant tarpvalstybinį pensijų stebėjimą teikiant struktūrizuotą informaciją apie pensijų išmokas per centralizuotą Europos platformą.

Skaidrumo ir galimybės gauti informaciją apie pensijas užtikrinimas yra svarbus Europos socialinių teisių ramsčio elementas. Nors keliose ES valstybėse narėse jau yra sukurtos nacionalinės pensijų stebėjimo tarnybos – internetinės platformos, suteikiančios naudotojams galimybę vieno langelio principu gauti informaciją apie jų teises į pensiją, sukauptą skirtingose valstybėse narėse ir pensijų sistemose karjeros metu, tarpvalstybinė prieiga prie informacijos apie individualias teises į pensiją vis dar yra ribota, todėl surasti informaciją apie priklausančią pensiją kitoje ES valstybėje narėje  dažnai yra didžiulis iššūkis. Tarpvalstybinių pensijų stebėjimo paslaugų plėtra yra labai svarbus veiksnys siekiant palengvinti tarpvalstybinį judumą bei apsaugoti mobilių darbuotojų ir piliečių teises. 2018 m. Europos Komisija paskelbė kvietimą, pagal kurį Europos pensijų suinteresuotųjų šalių konsorciumas įgyvendino Europos pensijų stebėjimo paslaugų pilotinį projektą, kurio metu buvo sukaupta informacija apie įvairiose ES šalyse esančias pensijų kaupimo sistemas bei sukurtas funkcionalumas, padedantis mobiliems darbuotojams rasti savo pensijų tiekėjus.

Šiuo kvietimu siekiama skatinti tarpvalstybinių pensijų stebėjimo paslaugų diegimą ir plėtrą.

Pagrindinis kvietimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas laisvo judėjimo teise besinaudojantiems darbuotojams gauti informaciją apie pensijas ir remti nacionalinių pensijų sistemų gebėjimą teikti informaciją, ją susisteminant iš skirtingų ES valstybių narių pensijų kaupimo šaltinių, pageidautina iš nacionalinių pensijų stebėjimo tarnybų, ir pateikti ją vartotojui suprantamu būdu.

Tikimasi finansuoti vieną projektą, kurį įgyvendinus būtų žengtas žingsnis siekiant galutinio tikslo – sujungti daugumos, o geriausiu atveju – visų ES šalių narių nacionalines pensijų stebėjimo sistemas į vieną pensijų stebėjimo platformą

Iš konkursą laimėjusio pareiškėjo tikimasi, kad jis per penkerius projekto įgyvendinimo metus:

– sukurs ir eksploatuos interneto portalą, kuriame nemokamai bei suprantamai informuos vartotojus (tarpvalstybinius darbuotojus ir piliečius) apie pensijų kaupimo paslaugų teikėjus visose ES valstybėse narėse bei suteiks prieigą prie individualios informacijos apie pensiją bent 5-7 valstybėse narėse;
– sukurs ir įgyvendins tinkamą valdymo struktūrą, leidžiančią praplėsti paslaugų teikimo geografiją;
– sukurs ir išplės pensijų kaupimo institucijų ir suinteresuotų subjektų tinklą ir prisiims įsipareigojimą praplėsti tarpvalstybines pensijų stebėjimo paslaugas į kitas ES valstybes nares;
– rems nacionalinių pensijų sistemų skaitmeninimą ir užtikrins jų tarpvalstybinę sąveiką;
– didins galutinių naudotojų, šalių narių valdžios institucijų, socialinių partnerių ir suinteresuotų subjektų informuotumą apie tarpvalstybinio stebėjimo paslaugą;
– stebės teikiamas paslaugas ir reguliariai atliks jų vertinimą iš galutinio vartotojo perspektyvos;
– parengs ilgalaikę tarpvalstybinių stebėjimo paslaugų plėtros ES strategiją pasibaigus projektui užtikrindamas finansinį paslaugų tvarumą.

Finansuojamos veiklos:

1.  veiksmai, kuriais siekiama kurti ir tobulinti tinklus;
2. skaitmeninės infrastruktūros kūrimas, pvz. internetinis portalas/platforma/programa, suteikianti prieigą prie individualios informacijos apie pensiją bei pensijų tiekėjų duomenų bazės;
3.  informuotumo didinimas ir sklaida;
4.  konferencijos, seminarai;
5. mokymai ir gebėjimų stiprinimas;
6. analizės, tyrimai.

Tinkami pareiškėjai (paramos gavėjai ir susiję subjektai):

– juridiniai asmenys – viešosios teisės subjektai, įskaitant valstybių narių organizacijas, arba ne pelno siekiantys subjektai, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė;
– įsteigti vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių:

  • ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas);
  • ne ES valstybėse narėse: išvardytose EEE šalyse ir ESF+ asocijuotosiose šalyse arba šalyse, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties ir sutartis įsigalios prieš pasirašant dotacijos sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas).

Prieš pateikdami paraišką paramos gavėjai ir susiję subjektai turi užsiregistruoti Dalyvių registre.

Paraišką gali teikti ir pavieniai pareiškėjai, ir konsorciumai. Konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip du paramos gavėjai.

Projekto trukmė turėtų būti nuo 54 iki 60 mėn.

Kvietimo biudžetas – 5 mln. EUR

Planuojama, kad projekto biudžetas (didžiausia dotacijos suma) bus nuo 4,5 mln EUR iki 5 mln EUR. Tikimasi finansuoti vieną projektą.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. birželio 15 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą Nuoroda į kvietimo dokumentą

pexels.com nuotrauka