Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras, įgyvendindamas ESF+ Socialinių inovacijų+ iniciatyvą, 2023 m. lapkričio 10 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas, kurio tikslas – suteikti reikalingų įgūdžių socialinę atskirtį patiriantiems, ypač niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams (toliau – neaktyvūs NEET), siekiant juos sugrąžinti į ugdymo procesą arba darbo rinką,  padidinti jų konkurencingumą darbo rinkoje, sustiprinti jų kaip aktyvių piliečių vaidmenį visuomenėje. Šis kvietimas taip pat skatina inovatyvių metodų, išbandytų ir pasiteisinusių kitoje aplinkoje, kitose šalyse ar regionuose, taikymą ar plėtrą.

Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys15-29 m. jaunuoliai, ypač neaktyvūs NEET, susiduriantys su sunkumais įsidarbinant arba įsitraukiant į mokymąsi dėl individualių ar struktūrinių priežasčių, pvz. skurdo, negalios, socialinės atskirties, ilgalaikės bedarbystės, žemų mokyklos ar profesinio mokymosi baigimo rezultatų, imigracijos ir pan.

Įgyvendinant projektus privaloma taikyti inovatyvų metodą vienoje iš šių sričių:

  1. Efektyvi tikslinės grupės paieška, siekiant aukšto įsitraukimo lygio;
  2. Mokymosi modeliai ir aplinka, leidžianti besimokantiesiems įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių,
  3. Įgūdžių pripažinimas ir aktyvavimas darbo rinkoje.

Projekte būtina integruoti kvietimo sąlygose nurodytus privalomus elementus.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES valstybėse narėse. Paraiškas gali teikti konsorciumai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Vienas iš konsorciumo dalyvių turi būti iš kitos ES valstybės narės nei pagrindinis pareiškėjas;
  2. Vienas iš konsorciumo dalyvių (pareiškėjas ar asocijuotas partneris) turi būti potencialus inovatyvaus metodo tolimesnės plėtros finansuotojas pasibaigus projektui.

Projektų trukmė –  iki 24 mėn.

Bendras kvietimo ESF-SI-2023-SKILLS-01 biudžetas – 9 mln. EUR

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. kovo 27 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentus

freepik.com nuotrauka