Siekdama skatinti socialinių įmonių plėtrą ir socialinių investicijų rinkos atsiradimą, sudarant palankesnes sąlygas viešojo ir privataus sektoriaus sąveikai ir fondų bei filantropų dalyvavimui šioje rinkoje, Europos Komisija 2023 m. gruodžio 5 d. paskelbė Europos Socialinio Fondo+ Užimtumo ir Socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas veikloms, skatinančioms socialinių įmonių finansų rinkų plėtrą.

Europos Sąjungoje įgyvendinamos įvairios finansinės priemonės, kurių pagalba gerinamos socialinių įmonių galimybės gauti finansavimą, pradėti ir plėsti verslą, pvz. InvestEU programa. Techninę pagalbą mikrofinansų ir socialinių įmonių finansavimo paslaugų teikėjams teikia „InvestEU Advisory Hub“. 2013, 2016 ir 2020 m. buvo paskelbti kvietimai, kuriais buvo siekiama skatinti socialinių įmonių finansavimo paklausos ir pasiūlos plėtrą. Įgyvendinant šių kvietimų projektus buvo sukurti ir įdiegti įvairūs paramos įrankiai, išbandyti novatoriški sprendimai.

Šio kvietimo tikslas – sutelkti potencialius investuotojus, finansinius tarpininkus, paramą teikiančias organizacijas ir suinteresuotąsias šalis bendradarbiauti siekiant sukurti konkrečią finansinę priemonę ir pasirengimo investicijoms programą, skirtą socialinėms įmonėms, kurioms reikia iki 500 000 eurų investicijų. Dotacija skiriama veikloms, kuriomis bus kuriamos socialinių finansų partnerystės, išbandyti sprendimai pritaikomi naujame kontekste arba sukurtos inovatyvios priemonės ar metodai, taip pat veikloms, skirtoms mokytis iš gerosios praktikos pavyzdžių ir patirties. Kvietimas ypač aktualus šalims, kuriose socialinių įmonių finansavimo rinka dar tik žengia pirmuosius žingsnius.

Finansuojamos veiklos:

  • analitinės veiklos, pvz. išsamūs rinkos vertinimai, žemėlapių sudarymo projektai, socialinio finansavimo mechanizmų ir (arba) sukūrimo priemonių galimybių ir tinkamumo vertinimas, metodikų, priemonių, procesų kūrimas;
  • komunikacijos ir (arba) tinklų kūrimas, siekiant pritraukti investuotojus;
  • mokymai, skirti investicijų valdymo gebėjimams ugdyti ir socialinių įmonių pasirengimui investicijoms ;
  • žinių, praktinės patirties perdavimas;
  • kitose šalyse pasiteisinusių finansavimo ar paramos modelių atkartojimas ( replication) ar pritaikymas kitose šalyse;
  • teisinių dokumentų rengimas;
  • IT paslaugos.

Tikimasi, kad įgyvendinus šio kvietimo projektus pagerės viešųjų ir privačių subjektų bendradarbiavimas, siekiant sukurti finansines priemones, atitinkančias socialinių įmonių poreikius, taip pat investuotojai ir verslo plėtros organizacijos geriau supras socialinių įmonių poreikius ir pagerins savo gebėjimus kurti ir valdyti šiuos poreikius atitinkančius finansinius produktus.

Tinkami pareiškėjai (paramos gavėjai ir susiję subjektai):

– juridiniai asmenys (viešosios arba privačios įstaigos);

– įsteigti vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių:

  • ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas);
  • ne ES valstybėse narėse: išvardytose EEE šalyse ir ESF+ asocijuotosiose šalyse arba šalyse, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties ir sutartis įsigalios prieš pasirašant dotacijos sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas);

Kiti subjektai gali dalyvauti kituose konsorciumo dalyvių vaidmenyse, pvz. kaip asocijuoti partneriai, subrangovai, trečiosios šalys, teikiančios įnašus natūra ir t.t.

Prieš pateikdami paraišką paramos gavėjai ir susiję subjektai turi užsiregistruoti Europos Komisijos portale.

Paraiškas gali teikti tik konsorciumas, susidedantis iš ne mažiau kaip 3 pareiškėjų (naudos gavėjų, nesusijusių subjektų) ir atitinkantis šias sąlygas:

– bent vienas pareiškėjas turi būti potencialus investuotojas, pasirašęs ketinimo investuoti ir (arba) bendrai investuoti į numatomą finansinį produktą raštą;

– bent vienas pareiškėjas turi būti paramos organizacija, kuri yra pasirašiusi ketinimų protokolą teikti verslo plėtros ir (arba) pasirengimo investicijoms paslaugas (potencialiems) investuotojams;

– konsorciumą turi sudaryti bent dviejose skirtingose reikalavimus atitinkančiose šalyse įsikūrę pareiškėjai;

– siekdami skatinti abipusį mokymąsi ir dalijimąsi patirtimi, pareiškėjai gali pasirinkti įtraukti papildomą partnerį iš kitos reikalavimus atitinkančios šalies nei potencialus investuotojas ir paramos organizacija. Investuotojas ir paramos organizacija gali būti iš skirtingų šalių, jei tai tikslinga atsižvelgiant į projekto kontekstą, pvz. numatoma kurti tarpvalstybinį finansinį produktą.

Projekto trukmė turėtų būti nuo 24 iki 36  mėn.

Kvietimo biudžetas – 3 400 000 EUR

Tikimasi finansuoti 8-10 projektų, kurių kiekvieno vertė galėtų būti tarp 300 000 ir 400 000 EUR.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. kovo 14 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentą

freepik.com nuotrauka