Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras, įgyvendindamas ESF+ Socialinių inovacijų+ iniciatyvą, 2024 m. balandžio 18 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas, skirtas inovatyvių sprendimų ilgalaikio nedarbo mažinimui plėtrai.

Nors 2022 m. Europoje buvo pasiektas žemiausias nedarbo lygis nuo 2009 metų (6,2 proc.),  ilgą laiką (12 mėn. ir ilgiau) nedirbantys asmenys sudaro proporcingai didelį procentą (2,4 proc.) visų bedarbių.  Sprendžiant ilgalaikių bedarbių sugrąžinimo į darbo rinką klausimą Europos Sąjungoje jau yra įgyvendinta įvairių vietinio užimtumo iniciatyvų, pvz. Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje ir kt. Bendras visų iniciatyvų bruožas yra tai, kad su nedarbu susijusios išlaidos yra nukreipiamos į bendruomenei ar vietovei reikalingų darbo vietų kūrimą.

Šio kvietimo tikslas – paskatinti pareiškėjus perkelti arba plėtoti patikrintas ir perspektyvias socialines inovacijas, kuriomis siekiama palengvinti ilgalaikių bedarbių integraciją ar reintegraciją į darbo rinką ir (arba) skatinti jų socialinę įtrauktį.

Projektai turėtų apimti šias sritis:

 1. bendradarbiavimą su vietos užimtumo suinteresuotosiomis šalimis ir skatinti vietos darbdavių bei bendruomenių partnerystę,
 2. ilgalaikių bedarbių (įskaitant tuos, kurie susiduria su sunkumais, pvz. neįgaliųjų) suaktyvinimas (nustatymą (angl. mapping) ir informavimą);
 3. individualizuoto, prieinamo ir įtraukiančio požiūrio į ilgalaikius bedarbius užtikrinimą.

Privalomos veiklos:

 1. Bendradarbiavimo stiprinimas ir gebėjimų ugdymas;
 2. Partnerystės su vietos bendruomenėmis ir vietos darbdaviais skatinimas;
 3. Tikslinės grupės nustatymas (angl. mapping) ir pasiekimas;
 4. Ilgalaikių bedarbių įgalinimas, užimtumo galimybių ir socialinės įtraukties didinimas pasitelkiant pritaikytą paramą ir teikiant konsultacijas;
 5. Darbo galimybių pasiūla ilgalaikiams bedarbiams;
 6. Dalyvavimas mokymosi renginiuose.

Privalomi projekto elementai:

 1. Konceptualus pagrindimas;
 2. Socialinės inovacijos plėtros poreikio pagrindimas;
 3. Tarptautinė partnerystė;
 4. Suinteresuotųjų šalių įvairovė;
 5. Į vartotoją orientuotas požiūris;
 6. Poveikio vertinimas;
 7. Sklaida ir komunikacija.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse arba išvardytose Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir su ESF+ asocijuotose šalyse (Islandijoje, Juodkalnijoje, Norvegijoje ir Serbijoje) arba šalyse, su kuriomis deramasi dėl asociacijos susitarimo, kuris įsigalios iki šio kvietimo termino pabaigos.

Paraišką gali teikti konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų tinkamų dalyvauti šalių juridinių asmenų. Bent vienas juridinis asmuo privalo turėti patirties ilgalaikio nedarbo srityje. Vienas juridinis asmuo kaip koordinatorius gali dalyvauti tik viename projekte.

Kvietimo biudžetas  – 23 mln. EUR

Projektų trukmė –  36  mėn.

Planuojama, kad vieno projekto finansavimas sieks nuo 1 iki 3 mln Eur.

Finansavimo intensyvumas – 80 proc.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentus

pexels.com nuotrauka