ESF+ EaSI kryptis

Užimtumo ir socialinių inovacijų (angl. Employment and Social Innovation – EaSI) programa 2014-2020 m. laikotarpiu buvo atskira programa, kurią sudarė Eures, Progress ir Mikrofinansavimo ir socialinio verslumo programos.  2021-2027 m. laikotarpiu EaSI programa tapo ESF+ kryptimi, daugiausia dėmesio skiriančia įrodymais pagrįstos politikos formavimui ir socialiniams eksperimentams, paramai darbo judumui ir nefinansinių priemonių veiklai, susijusiai su ankstesne mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptimi.

ESF+ EaSI krypties lėšomis siekiama tų pačių politikos tikslų kaip ir ESF+, o krypties pagrindas – Europos socialinių teisių ramstis. ESF+ EaSI krypties įgyvendinimo finansinis paketas 2021-2027 m. – apie 762 mln. Eur.

ESF+ EaSI krypties valdymo funkciją vykdo Europos Komisija (EK), o įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja ir Lietuvos Respublikos interesams ESF+ komiteto Užimtumo ir socialinių inovacijų darbo grupėje atstovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindiniai ESF+ EaSI krypties politikos prioritetai:

  1. Užimtumas ir įgūdžių stiprinimas.
  2. Darbo rinka ir darbo mobilumo galimybės.
  3. Socialinė apsauga ir aktyvi įtrauktis.
  4. Darbo sąlygų kokybė.

Įgyvendinant ESF + EaSI kryptį remiamos šios veiklos (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1057 26  str.):

 

  1. Analitinės veiklos (apklausos, tyrimai, statistinių duomenų, rodiklių rinkimas, metodikų, klasifikacijų, mikromodeliacijų rengimas, parama Europos lygio observatorijoms ir lyginamųjų analizių atlikimui), skatinančios įrodymais pagrįstą politinių sprendimų priėmimą užimtumo ir socialinėje politikoje.
  2. Socialinių eksperimentų ir novatoriškų sprendimų testavimas, siekiant perduoti ir patobulinti šią gerąją patirtį, rinkos ekosistemos, susijusios su mikrofinansavimu labai mažoms įmonėms, kūrimas ir socialinių investicijų rinkos atsiradimo skatinimas.
  3. Suinteresuotų šalių tinklaveika ir jų gebėjimų stiprinimas.
  4. Partnerystė tarp valstybių siekiant kovoti su darbo rinkos trūkumais ir sukurti integruotą ES darbo rinką, paslaugų teikimas pasienio regionuose, taip pat visos ES tikslinių darbo mobilumo schemų rengimas siekiant užpildyti laisvas darbo vietas, kuriose nustatytas darbo rinkos disbalansas.
  5. Komunikacijos ir sklaidos veikla taip pat yra esminė programos dalis, visų pirma abipusis mokymasis keičiantis praktika, naujoviškais metodais, tarpusavio patirties pasidalinimai, taip pat renginių organizavimo gairių, pranešimų, informacinės medžiagos ir pranešimų žiniasklaidai rengimas.
Easi.lt