Naudinga informacija

ESF+ EaSI krypties 2024 m. metinė veiklos programa (2024 annual work programme within the framework of the European Social Fund Plus (ESF+) and in particular its Employment and Social Innovation (EaSI) strand), kurioje galima rasti informaciją apie ESF+ EaSI krypties 2024 m. prioritetus ir planuojamus finansuoti veiksmus.

Europos Komisijos finansavimo portalas (Funding & Tender Opportunities), kuriame galima rasti informaciją apie ESF+ EaSI krypties paskelbtus kvietimus teikti paraiškas.

Partnerių paieškos įrankis, suteikiantis galimybę susirasti projekto partnerį arba paskelbti projekto partnerio paiešką.

Praktinis socialinio eksperimentavimo vadovas projektų vykdytojams (Social experimentation. A practical guide for project promorters)

Šis praktinis metodinis leidinys skirtas pirmiausia pareiškėjams, ketinantiems rengti socialinių eksperimentų paraiškas 2021-2027 m. programavimo laikotarpiu –  būsimiems EaSI projektų vykdytojams. Leidinys gali būti naudingas ir tiems, kurie ketina teikti paraiškas pagal ESF+ nacionalinius kvietimus, susijusius su socialinėmis inovacijomis. Be to šis vadovas gali padėti didinti politikos formuotojų ir visų lygmenų (ES, nacionalinio, regioninio ir vietos) finansavimo organizacijų, ypač ESF vadovaujančiųjų institucijų, informuotumą apie socialinio eksperimentavimo vertę. Leidinyje pateikta sėkmingai išbandytų socialinių eksperimentų rezultatų apžvalga gali būti naudinga planuojant ir įgyvendinant naujus su socialinėmis inovacijomis ir socialiniais eksperimentais susijusius projektus.

Socialinių inovacijų plėtros vadovas (Scaling-up social innovation. Seven steps for using ESF+)

Šiame priemonių rinkinyje rekomenduojami septyni strateginiai žingsniai, svarbūs siekiant socialinių inovacijų  plėtros. Žingsniai yra pagrįsti įvairiais Europos ir kitais mokslinių tyrimų projektais, praktine patirtimi, ES politika ir dialogu apie mokslinius tyrimus ir praktiką.  Priemonių rinkinys visų pirma skirtas ESF vadovaujančiosioms institucijoms ir tarpinėms įstaigoms, tačiau gali būti naudingas ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Priemonių rinkinys buvo parengtas ESF tarptautinio bendradarbiavimo platformos Socialinių inovacijų praktikos bendruomenei (Community of Practice on Social Innovation) ir bendradarbiaujant su ja. Rinkinio tikslas – padėti valstybėms narėms strategiškai panaudoti nacionalinius ESF išteklius skatinant socialines inovacijas.

2014-2020 m. pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) finansuotų socialinių inovacijų projektų rezultatų vertinimo ir sklaidos ataskaita (Final Assessment Study – Assessing and disseminating the results of the social innovation calls financed by the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2014-2020)

Tyrimo ataskaitoje pristatyti projektų, įgyvendintų pagal 2014-2020 m. skelbtus 7 EaSI programos kvietimus teikti paraiškas, rezultatai. Kvietimai teikti paraiškas buvo susiję su inovacijų diegimu sprendžiant  darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, migracijos, pensijų reformos ar integruoto užimtumo, būsto  ir ypač pažeidžiamų asmenų apsaugos problemas. Įgyvendintų kvietimų teikti paraiškas rezultatai įvertinti pagal tinkamumo, efektyvumo, veiksmingumo, nuoseklumo ir ES pridėtinės vertės kriterijus. Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, į ką reikia atsižvelgti planuojant naujus ESF+ EaSI krypties kvietimus teikti paraiškas.

2014-2020 m. pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) finansuotų socialinių inovacijų projektų pristatymas

Įgyvendintų socialinių eksperimentavimo projektų pristatymuose pateikta glausta informacija apie projektų tikslus, metodologiją, rezultatus, unikalumą ir inovacijos plėtros galimybes.

 Europos Komisijos teisės aktuose ir praktikoje, susijusioje su Europos socialinio verslumo fondais ir EaSI kryptimi, siūlomi socialinio poveikio vertinimo metodai (Proposed approaches to social impact measurement in European Commission legislation and in practice relating to EuSEFs and the EaSI)

Į socialinę įmonę investuoti pinigai turėtų būti efektyviai naudojami jos socialinei misijai vykdyti. Finansuojant įmonės veiklą iš viešųjų lėšų, turi būti siekiama efektyvaus rezultato optimaliomis sąnaudomis. 2012 m. spalį GECES („Groupe d’Experts de la Commission sur l’Entrepreneuriat Social”) įsteigė socialinio poveikio vertinimo ekspertų pogrupį, konsultuojantį dėl metodikos, kurią galima taikyti visame Europos socialinio verslumo sektoriuje. Ši metodika gali padėti socialinių fondų valdytojams apsispręsti dėl investavimo į konkrečios įmonės veiklą, o investuotojams ir dotacijų teikėjams gali padėti įvertinti, ar jų remiamos įmonės pasiekė iškeltus socialinius tikslus.

Praktinis vadovas, kaip naudotis duomenimis ir įžvalgomis, kad būtų galima valdyti plėtrą ir sudėtingus sistemos pokyčius (Learning As You Scale – A practical guide for using data and insights to navigate scaling and complex system change)

Šis leidinys skirtas žmonėms, ieškantiems kitokių, inovatyvių būdų išspręsti socialines problemas. Daugelis leidinyje pateiktų principų ir priemonių būtų tinkamos pritaikyti socialinėms inovacijoms, kurias rinkos sąlygomis diegia socialinės įmonės ir ne pelno siekiančios organizacijos. Vadovu gali naudotis asmenys ir komandos, dalyvaujančios tokio pobūdžio socialinių inovacijų diegime ir atliekančios funkcijas, susijusias su vertinimu, mokymusi ir plėtra, vadovavimu, valdymu ir strategijos kūrimu.

2015-2018 m. įgyvendintų EaSI programos projektų ataskaita (Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). Report XI, Period covered 2015-2018)

Ataskaitoje apžvelgiami 30 EaSI programos finansuotų projektų socialinės apsaugos, darbo sąlygų, užimtumo, socialinių finansų rinkos plėtros ir EURES – geografinio darbo jėgos judumo srityse rezultatai. Šios ataskaitos tikslas – pagerinti nacionalinių valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų ir privačių subjektų, dirbančių užimtumo ir socialinių reikalų srityje, mokymąsi ir skatinti politikos pokyčius. Ataskaita pateikia gaires viešiesiems, privatiems ir pilietinės visuomenės subjektams, norintiems ateityje teikti paraiškas ES finansavimui gauti. Taip pat ataskaita gali suteikti politikos formuotojams idėjų ir pasiūlymų, kuriais galima remtis planuojant naujas politikos intervencijas.