Europos Komisija 2023 m. rugsėjo 14 d. paskelbė Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama prisidėti prie benamystės prevencijos ir mažinimo Europos Sąjungoje. Šio kvietimo projektų rezultatai svarbūs siekiant Europos kovos su benamyste platformos Darbo programos tikslų.

Kova su benamyste yra svarbus Europos Sąjungos socialinės politikos prioritetas. Per pastaruosius dešimt metų benamystę patiriančių asmenų skaičius išaugo 70 proc. ir tikėtina, kad tokių asmenų skaičius dar augs. Benamystę patiriančių asmenų poreikius galėtų tenkinti integruotos politikos modelis, apimantis prevenciją ir stabilius būsto sprendimus kartu su socialinės ir ekonominės  paramos paslaugomis, siekiant, kad būsto neturintys asmenys galėtų išlaikyti būstą, įgytų stabilias gyvenimo sąlygas ir vėl nepatektų į socialinę atskirtį.

Atsižvelgiant į tai, kad ES šalyse įgyvendinami įvairūs veiksmai benamystės srityje, šiuo kvietimu siekiama:

 • įgyvendinti ir vertinti novatoriškus projektus ir (arba) politikos priemones, atliekant socialinius eksperimentus, išbandant ir vertinant socialinių inovacijų praktiką benamystės ir būsto atskirties srityje;
 • stiprinti daugelio vietos, regioninių ir nacionalinių suinteresuotųjų subjektų, dirbančių benamystės ir būsto atskirties srityje, gebėjimus ir žinias.

Finansuojamos veiklos:

1.    Socialinio eksperimentavimo intervencijos, kurios siūlo novatorišką atsaką į socialinius poreikius, įgyvendinamos nedideliu mastu, prieš įgyvendinant kituose kontekstuose ar didesniu mastu, jei rezultatai yra įtikinami. Ši veikla yra privaloma.

Socialinio eksperimentavimo intervencijos gali apimti šias veiklas:

 • Novatoriškų projektų ir praktikos išbandymas, taikant griežtą ex ante ir ex post vertinimo sistemą;
 • Inovatyvių paslaugų teikimo formų įgyvendinimas;
 • Integruotas požiūris į benamystę, apimantis prevenciją, galimybę gauti būstą ir įgalinančias paslaugas;
 • Inovatyvių kelių lygių valdymo formų ir struktūrų kūrimas;
 • Novatoriškos projektų, skirtų benamystės ir būsto atskirties problemai spręsti, finansavimo formos ir šaltiniai; finansavimo institucijų bendradarbiavimo stiprinimas pasitelkiant naujas valdymo struktūras.

Šis sąrašas nėra baigtinis, galima įgyvendinti ir kitokias veiklas.

2.    Su veikla Nr. 1 susijusių pagrindinių suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių socialinio eksperimentavimo projektuose, gebėjimų stiprinimas. Suinteresuotosios šalys gali atstovauti pelno nesiekiantį sektorių, valdžios institucijas arba socialines įmones/kooperatyvus, veikiančius vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu. Ši veikla nėra privaloma.

Gebėjimų stiprinimo veiksmai turi būti orientuoti į rezultatus ir būti tvarūs, jais turi būti siekiama stiprinti organizacijų gebėjimus priimti veiksmingesnius sprendimus, tapti aktyvesniais ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus.

Gebėjimų stiprinimo veiklos gali apimti:

 •  Mokymus ir kitas priemones paslaugų benamiams teikėjams;
 • Mokymus, skirtus lavinti strateginį mąstymą ir stiprinti valdymo gebėjimus, mokymus apie lėšų rinkimą, politikos tyrimų ir analizės stiprinimą;
 • Tinklaveikos su suinteresuotaisiais subjektais skatinimą;
 • Pagalbą veiksmingai gauti ir naudoti ES lėšas kovai su benamyste ir būsto nepritekliumi.

Ši veikla gali apimti ir abipusį mokymąsi, keitimąsi gerąja patirtimi ir informuotumo didinimą.

Tinkami pareiškėjai (paramos gavėjai ir susiję subjektai):

– juridiniai asmenys (viešosios arba privačios įstaigos);

– įsteigti vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių:

 • ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas);
 • ne ES valstybėse narėse: išvardytose EEE šalyse ir ESF+ asocijuotosiose šalyse arba šalyse, su kuriomis vyksta derybos dėl asociacijos sutarties ir sutartis įsigalios prieš pasirašant dotacijos sutartį (dalyvaujančių šalių sąrašas);
 • ne pelno siekiančios organizacijos (viešosios ar privačios), valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės, vietos), tarptautinės organizacijos, universitetai, švietimo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai ar įmonės.

Prieš pateikdami paraišką paramos gavėjai ir susiję subjektai turi užsiregistruoti Europos Komisijos portale. Paraiškas gali teikti ir pavieniai pareiškėjai, ir konsorciumai.

Paramos gavėjai projekte gali numatyti finansinę paramą  trečiosioms šalims (iki 60 000,00 eurų) įgyvendinti atskirus paprojekčius.

Projekto trukmė turėtų būti iki 36  mėn.

Kvietimo biudžetas – 15 mln. EUR

Tikimasi finansuoti 3-5 paraiškas, kurių kiekvienos vertė sieks 2 – 5 mln. EUR.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. sausio 11 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentą

freepik.com nuotrauka