Europos Komisija 2024 m. kovo 19 d. paskelbė Europos Socialinio Fondo+ Užimtumo ir Socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas pagal EURES tikslinio judumo schemą (EURES TARGETED MOBILITY SCHEME – EURES TMS).

EURES TMS yra Europos darbo rinkos aktyvinimo priemonė, jungianti valstybines ir privačias užimtumo tarnybas į tinklą, kurio tikslas – palengvinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominėje erdvėje (EEE) (27 Europos Sąjungos narėse, taip pat Norvegijoje, Lichtenšteine ir Islandijoje) ir Šveicarijoje, t. y. teikti pagalbą ir informaciją apie laisvas darbo vietas, darbo paiešką, gyvenimo ir darbo sąlygas valstybėse narėse darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams.

Šio kvietimo tikslas – užpildyti mobiliais, ypač jaunais darbuotojais, apie 4 000 laisvų darbo vietų tuose ekonomikos sektoriuose, kuriuose darbo vietos užpildomos sunkiai.

Įgyvendinant šio kvietimo projektus bus prisidedama prie darbo rinkos poreikių tenkinimo, ypač švelninant darbo rinkų disbalansą, sprendžiant darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemą, gerinamos sąlygos darbo ieškantiems asmenims naudotis savo teise į judėjimo laisvę ES. Projektai prisidės prie EURES organizacijų paslaugų katalogo plėtros bei skatins viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę.

EURES TMS apjungia specialiai pritaikytas įdarbinimo, atrankos, mokymo ir įdarbinimo paslaugas su finansinėmis paskatomis. Paramos priemonės gali skirtis atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir jų analizę. Parama galėtų būti skiriama darbo pokalbiams kitoje ES / EEE šalyje, persikėlimui į kitą šalį, kalbų mokymuisi, kvalifikacijos pripažinimui, taip pat įdarbinimui. Galutiniai naudos gavėjai gali būti ir darbo vietą keičiantys ar darbo, stažuotės ir (arba) praktikos vietos ieškantys asmenys, ir įdarbinančios įmonės, įskaitant MVĮ, kurios gali gauti tiesioginę finansinę paramą tikslinėmis išmokomis.

Finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių paslaugų teikimu darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams:

– informavimas, atranka ir įdarbinimas. Šios veiklos gali apimti naujoviškus metodus ir atrankos/įdarbinimo būdus, padedančius nustatyti ir pasiekti asmenis, turinčius reikiamų įgūdžių ir kvalifikaciją;

– pagalba prieš ir po įdarbinimo (pvz. kandidatų profiliavimas ir išankstinė atranka,  mokymų ir įgūdžių tobulinimo poreikių įvertinimas, paruošimas darbo pokalbiui, nuolatinė stebėsena bei rezultatų vertinimas);

– tiesioginė finansinė parama darbo ieškantiems asmenims (darbo pokalbis, persikėlimo kelionės išlaidos, kalbos mokymai, kvalifikacijų ir diplomų pripažinimas);

– finansinė parama MVĮ, skirta įgyvendinti naujai įdarbinto darbuotojo mokymų programą.

Projektai turi apjungti šiuos 6 privalomus komponentus:

1.    partnerysčių, apimančių įvairius darbo rinkos dalyvius, kūrimas;

2.    bendradarbiavimo susitarimų sudarymas tarp EURES narių ir (arba) partnerių organizacijų ir kitų darbo rinkos dalyvių;

3.    paslaugų teikimas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams;

4.    ekonomikos sektorių, kuriems daro įtaką reikiamų įgūdžių/darbo jėgos trūkumas, nustatymas;

5.    priemonės ir tiesioginė finansinė parama tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek MVĮ, įskaitant paramą mokymo programoms;

6.    paramos priemonių darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams po įdarbinimo rengimas.

Tinkami pareiškėjai – vieši ir privatūs juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas) arba EEE šalyse, dalyvaujančiose ESF+ (ESF+ dalyvaujančių šalių sąrašas). Projektų koordinatoriai gali būti EURES  nacionaliniai koordinavimo biurai, EURES nariai arba EURES partneriai,  įsikūrę organizacijose, kurių pagrindinė misija yra užtikrinti įdarbinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims, darbo vietą keičiantiems asmenims, stažuotojams ir (arba) pameistriams bei darbdaviams, siūlantiems darbo vietas ir (arba) mokymus darbo vietoje. Šios paslaugos turi apimti informavimą, įdarbinimą, atranką ir paramą prieš ir po įdarbinimo. Kitiems pareiškėjams ir susijusiems asmenims taip pat keliami papildomi reikalavimai.

Paraišką gali teikti tik konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų reikalavimus atitinkančių pareiškėjų (paramos gavėjų, ne susijusių subjektų), įsteigtų skirtingose ES/EEE šalyse. Projekto veiklos turi būti vykdomos mažiausiai penkiose ES/EEE šalyse.

Bendras kvietimo biudžetas – 16 mln. EUR. Tikimasi skirti finansavimą 3 – 4  projektams.

Planuojama projektų trukmė –  24 mėn.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. birželio 4 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą Nuoroda į kvietimo dokumentą

freepik.com nuotrauka